Stavební systém BEST – UNIKA

Jedná se o velmi propracovaný, inovativní a k přírodě šetrný způsob výroby skořepinových zdicích tvárnic, na který jsou použity jen přírodní materiály z českých lomů a třídíren kameniva. Složky přidávané do receptury jsou pečlivě vybírány odpovědnými pracovníky a v neposlední řadě posouzeny hlavním technologem. Jedná se tedy jen o písek, kamenivo, portlandský cement a vodu. Zdařilost a efektivnost tohoto zdicího systému je již více než 70 let úspěšně využívána v západní Evropě. Zejména pak ve Francii a Belgii se jedná o zdicí technologii, která je pro výstavbu budov využívána téměř ze 100 %.

Z tohoto systému vytvoříte kompletní hrubou stavbu. Ucelená řada nabízí kromě obvodových či příčkových tvárnic také řešení pro překlady či stropy.

Nosné obvodové zdivo

Nosné obvodové zdivo je tvořeno buď z tvárnic BEST – UNIKA 20 nebo BEST – UNIKA 15 a zdí se přímo na odizolovanou základovou desku. Pro snadnou manipulaci při osazení tvárnic jsou dna opatřena uchopovacími otvory. Zdění se provádí převazbou o polovinu, popř. třetinu délky tvárnice. Při zhotovování zdiva z tvárnic BEST – UNIKA je třeba dodržet minimální délku vazby 76 mm. Tvárnice se pokládají na sraz na cementovou maltu o síle 10 mm (nejméně 6 mm a nejvýše 15 mm), dnem vzhůru. Správnou polohu tvárnic je třeba během zdění kontrolovat vodováhou. Polohu tvárnic po položení na maltu lze korigovat pomocí gumové paličky. Kapsy vzniklé mezi tvárnicemi se vyplní cementovou maltou. Pro maltování vodorovné spáry doporučujeme použít zdicí sáňky. Rohy nosných zdí a otvory pro okna a dveře (ostění) jsou tvořeny tvárnicemi BEST – UNIKA 20 rohová/dělitelná, kdy kladením jednotlivých rohových tvárnic na sebe vznikne průběžná svislá dutina, do které je následně vložena průběžná výztuž a vyplněna zdicí maltou nebo výplňovým betonem.

Nosné a nenosné vnitřní zdivo a příčky

Vnitřní nosné zdi a příčky jsou tvořeny tvárnicemi BEST – UNIKA 15, pro nenosné příčky se používají tvárnice BEST – UNIKA 10. Pro snadnou manipulaci při osazení tvárnic jsou dna opatřena uchopovacími otvory. Vnitřní zdi se zdí přímo na odizolovanou základovou desku. Tvárnice se pokládají dnem vzhůru s převazbou o polovinu, popř. třetinu délky tvárnice. Tvárnice se pokládají na sraz, na cementovou maltu o síle 10 mm. Kapsy vzniklé mezi tvárnicemi se vyplní cementovou maltou. V případě vnitřní izolace je nutné mezi vnitřní nosnou zdí a obvodovou zdí vytvořit mezeru odpovídající tloušťce izolantu (rozměry mezery od 80–120 mm v závislosti na volbě druhu izolantu). Tím nebude vytvořeno místo pro únik tepla do vnějšího prostředí, tzn. tepelný most. Provázání s obvodovou zdí se provádí stěnovou sponou, umístěnou minimálně v každé třetí vodorovné spáře. U staveb s vnitřním zateplením ukládáme nosné příčky na pěnosklo a nenosné příčky na extrudovaný polystyrén. U staveb s vnějším zateplením, nebo sendvičovým systémem jsou tvárnice provazovány s obvodovou zdí.

Překlady

Překlady jsou tvořeny z tvárnic BEST – UNIKA 15 překladová nebo BEST – UNIKA 20 věncová/překladová. Minimální uložení překladu je 125 mm. Tvárnice se kladou na sraz dnem dolů na předem připravené bednění. Po uložení výztuže se tvárnice navlhčí vodou a překlad se vyplní betonem předepsané pevnostní třídy. Výztuž je doporučeno opatřit distančními podložkami pro vytvoření krytí, tzn. zajištění obalení výztuže betonem. Bednění je možno odstranit po dosažení normové pevnosti betonu, tzn. po cca 28 dnech. Alternativně lze překlad vytvořit před montáží, kdy se celý prvek připraví na rovné zpevněné ploše a po zmonolitnění se osadí na připravený stavební otvor. Další možností je využití prefabrikovaných betonových nosných překladů BEST – UNIKA 10 k vytvoření překladu o tloušťce 100 a 200 mm.

Stropní konstrukce

Stropní nosníky BEST – UNIKA jsou uloženy do maltového lože (cementová malta min. tloušťky 10 mm). Minimální délka uložení stropního nosníku je 100 mm na každé straně nosného zdiva. Osová vzdálenost mezi nosníky je konstantní, 600 mm. Přesné dodržení osové vzdálenosti mezi nosníky se nejlépe určí tak, že v místě uložení nosníků na nosnou zeď je vložena zaslepená vložka. Před vkládáním stropních vložek na nosníky je třeba tyto nosníky podepřít dočasnými podpěrami dle výkresu skladby stropu. Stojky je nutno umístit před zahájením pokládky nosníků a stropních vložek vždy na roznášecí podložky tak, aby bylo rozloženo zatížení. Počet řad podpěr musí odpovídat výkresu skladby a musí být stavěny od středu místnosti s osovou vzdáleností podpěr 1,5–1,8 m. Je doporučeno, aby podepření uprostřed nosníků mělo předpětí o 1/300 rozponu (tzn. např. při délce nosníku 5 m cca 1,7 cm). Předpětí konstrukce je určeno statikem nebo projektantem objektu. Vložky jsou kladeny na sucho na sraz, v řadách kolmých na osu nosníků, postupně od jednoho konce k druhému v podélném směru. Osazení stropních vložek v jednom poli je nepřípustné. Stropní vložky je možné dle potřeby upravit řezem u žebra vložky. Po podepření stropu mají vložky dostatečnou únosnost pro pohyb pracovníků a pro betonáž stropní desky. Do stropní konstrukce se nesmějí vkládat nosníky ani vložky, které jsou jakkoli poškozeny. Na plochu stropu, vytvořenou z nosníků a vložek, pokládáme jako doplňující výztuž svařovanou KARI síť. Její velikost je určena na základě statického výpočtu a ukládá se na distanční podložky, s přesahem min. 200 mm ve všech směrech. Síť je ukládána tak, aby zasahovala nad celou výztuž ztužujícího věnce. Na konce nosníků ukládáme zesilující výztuž v podobě nadpodporových příložek podle druhu uložení. Nadpodporové příložky ukládáme vždy nad ztužující síť. Věnec je tvořen pouze polovinou překladové tvárnice BEST – UNIKA 20 věncová/překladová, vzniklou jejím rozdělením v podélném směru. V případě tloušťky stropu větší než 200 mm doporučujeme provést bednění kopírující tvar objektu v požadované výšce stropní konstrukce.

Stavební zdicí systém BEST – UNIKA zajišťuje svou jedinečnou recepturou s minimálním podílem prašných částic, minimální nasákavostí a výbornou prací s prostupujícími parami zdravé prostředí, kde roztoči, houby a plísně nemají šanci přežívat.

Zaujal Vás zdicí systém BEST – UNIKA a chcete si jej prohlédnout na vlastní oči?

Vzorové domy či přehledné výstavky jsou pro vás připraveny u každého výrobního a prodejního areálu, tedy ve všech regionech Čech a Moravy. Vzorové domy se pyšní krásnými dívčími jmény – Anička, Barborka, Johanka, Terezka a Eliška. Jsou jedinečné a rozhodně nejsou všední. Jejich prohlídkou získáte přesnou představu o všech výhodách systému BEST – UNIKA a o přesných realizačních postupech. Využijte možnosti prohlédnout si hotové realizace se všemi stavebními detaily. Podívejte se, jak přesně zateplit celý dům, osadit okna nebo provést veškeré instalace.

Vzorový dům ELIŠKA u prodejny v Mohelnici

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *